naucnastezkaPůvodně poddanské město Horšovský Týn mělo odedávna vlastní lesy. V pamětní knize města z let 1539-1768 je na listě 131 zápis z roku 1712 : „Poznamenání některých gruntův k obci města Tejna Horšovského vlastně přináležejících, který do taxy zámku Tejna Horšovského pojaty býti nemají“. V tomto „poznamenání“ mimo jiné je uvedeno : „Dvůr Lazecký s ovčínem i se vším příslušenstvím, jak lesy, porostlinami, lukami ,rybníkami, dědinami volnými i nevolnými, drahami, pastvištěm, průhony, též do desk zemských vložený. Ves pustá Pěžín s lesy, porostlinami, dědinami vornými i nevornými, loukami, rybníky, při čemž i řeka s touní...“ Před převodem městských lesů do operativní správy státní v r.1953 byla jejich celková rozloha 450,26 ha. Kdy bylo provedeno první zařízení městských lesů, nevíme. Ze dvou nalezených lesních map se dá soudit, že se tak stalo kolem r.1816 a že byla provedena tehdejší systemizace dle lanové soustavy. Jak probíhala v dalším období systemizace městských lesů, můžeme soudit jen z hospodářského lesního plánu lesmistra Roušara z r.1952, který nám podává zprávu,že v roce 1829 provedl zařízení lesů Ing.Oppel. Podle něho se prý hospodařilo do r.1863.

Revizi tohoto plánu vypracoval trauttmansdorffský lesní geometr Oskar Hardwige a podle ní se hospodařilo do r.1896. Nový plán byl vypracován v r.1897, jeho revise byla provedena v r.1907 a další v roce 1918.V důsledku mniškové kalamity byl vypracován v roce 1924 nový hospodářský plán Emanuelem Steinbachem, taxátorem velkostatku Horšovský Týn. Tento plán s 80 letou obmýtní dobou udávál průměrnou hmotu mýtních porostů 244 plnometrů hroubí s kůrou a s celkovým deceniálním předpisem 11.060 plm hroubí s kůrou. Město hospodařilo konzervativně a v deceniu 1924 -33 zašetřilo 1496 plm. V důsledku zvětšení městských lesů vypracoval lesmistr Ing.Trunec nový plán na období 1935-1944 s deceniálním předpisem 14.270 plm hroubí. Dle záznamů bylo vytěženo v tomto decéniu oproti předpisu v důsledku sněhových a větrných kalamit a přetěže v době okupace o 4.734 plm více a od roku 1945 do 1951 o dalších 368 plm navíc. Z hospodářského lesního plánu města Horšovského Týna, polesí Peřina (pojmenovaného podle největšího lesního oddělení), platného od 1.1.1952 do 31.12.1961 je patrné zastoupení dřevin v procentech borovice 63 % smrk 29 % borovice Banksova 3 % dub 1 % modřín 0,4 % ostatní tvrdé dřeviny 2,9 % Tento plán doporučuje v obnově lesa smíšené porosty s převahou borovice, hlavní dřeviny (40 %), se smrkem se počítá asi na 25 % rozlohy zalesńování a s podílem listnáčů 35 % s hlavní dřevinou dubem. Doba obmýtí 100 let. Po společenské změně ve společnosti po roce 1989 byl městu Horšovský Týn opět vrácen jeho lesní majetek, na kterém dnes hospodaří společnost Horšovskotýnské lesy, spol.s r.o., která byla založena na základě společenské smlouvy mezi městem Horšovský Týn a obcí Blížejov ze dne 4.12.1997. Základní podnikatelskou aktivitou této firmy je správa lesa a lesních pozemků ve vlastnictví města Horšovský Týn a obce Blížejov a hospodaření s lesním majetkem třetích osob. Pro ilustraci v roce 2008 ,kdy pro hospodaření společnosti je rozhodující ekonomická činnost,kterou je těžba dřeva, bylo dle lesní hospodářské evidence u vlastníka - města Horšovský Týn provedeno : 5769 plm těžeb, 59,01 ha prořezávek a 5,16 ha prvního zalesnění. Město hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu platného od roku 2001 – 2010 na ploše 961 ha lesních pozemků. Současná druhová skladba lesních dřevin se zvětšila oproti roku 1952 ve prospěch listnatých dřevin takto : borovice 62 % smrk 22 % modřín 2 % dub 6 %(celkem listnáče 13 %) Tento lesní hospodářský plán stanovil jako maximální výši těžeb 54 700 plm (bez kůry) pro celé decénium a minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku ve výši 229,14 ha. Stanovil dále vysoké úkoly v přeměně druhové sklatby z hlediska zvýšení podílu listnáčů v neprospěch borovice. Cílem hospodaření je zakládání a pěstování zdravého lesa,druhovou i prostorovou skladbou přírodě blízkého a vysoce produktivního.Takový les přináší užitek majiteli a plní i všechny ekologické funkce požadované zákonnými předpisy.